Front-end ontwikkelaar m/w

Jij wilt

hel­pen bij de ver­de­re ont­wikke­ling en het onder­houd van een bestaand e‑commercesysteem;
Gebruik uw bruik­baar­heid, web­site­pre­sta­ties en respon­sie­ve ont­werpvaar­dig­he­den;
uw schat aan erva­ring in het ont­wer­pen van webpagina’s uit­brei­den met Java­Script;
geavan­ce­er­de soft­wareo­plos­sin­gen imple­men­te­ren in een vrien­de­li­jk en inter­na­tio­naal team;

Uw idea­le pro­fi­el

Diep­ga­an­de ken­nis van HTML5, CSS3 en JSON en erva­ring met CSS-pre­pro­ces­sors zoals SASS, LESS of Stylus
Know­how op het gebied van TCL, Rivet en Java Script
Basis­ken­nis van data­ba­se­hand­ling zoals Post­greS­QL of MyS­QL
Erva­ring in respon­si­ve web­de­sign
Ken­nis van ver­sie­be­heer­sys­te­men zoals Sub­ver­si­on, Git of Mer­cu­ri­al
Goe­de ken­nis van Duits en Engels

Voor­de­len

Team­spi­rit & brin­ging your own ide­as Team­spi­rit & brin­ging your own ide­as Team­spi­rit & brin­ging your own ide­as Team­spi­rit
Kof­fie, drank, mues­li & fruit­flat
Fle­xi­be­le werk­tij­den & kan­toor aan huis
Team Events, Maga­zi­nes & Games
Pro­fes­sio­ne­le induc­tie & indi­vi­due­le ver­vol­go­p­lei­ding
Job Wheel

Type baan: Free­lan­ce, Full­time, Part­ti­me, Per­ma­nent

Pin It on Pinterest